top of page

วีซ่าผู้ปกครอง ออสเตรเลีย


ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเผยว่า ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนการยื่นวีซ่าผู้ปกครอง (Parent Visa) ต่อปีสูงกว่าจำนวนวีซ่าที่ถูกดำเนินการ


ผู้ยื่นวีซ่ากล่าวว่าเวลาเนิ่นนานที่ต้องรอหมายถึงผู้ปกครองหลายคนกำลังจะจากไปหรือป่วยเกินที่จะสามารถเดินทางได้ ก่อนที่วีซ่าของพวกเขาจะได้รับการอนุมัติ


BY MAYA JAMIESON, AKASH ARORA

22 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page