กลับไทยก็ไม่ได้ ดันติดเงือนไข No Further Stay (รหัส 8503 , 8534 , 8535) ทำอย่างไร ?

ตัวอย่างที่สามารถทำยกเว้นได้ดังนี้ • ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ • คนสนิทในครอบครัวเจ็บป่วยสาหัส หรือ กำลังจะเสียชีวิต • ภัยธรรมชาติในประเทศบ้านเกิด • สงครามหรือเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศบ้านเกิด • โรงเรียนของน้อง ๆไม่สามารถจัดหาหลักสูตรที่ได้ทำการตกลงไว้แล้ว วิธีการ I. กรอก Form 1447 (No further stay waiver) https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1447.pdf II. รับรอง เอกสาร สำเนาหน้าส่วนตัวของหนังสือเดินทางของคุณ III. เอกสารหลักฐาน ที่ใช้สนับสนุ